COMITETUL CONSULTATIV | COMITETUL DIRECTORAsociaţia de Dezvoltare în Afaceri

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) este o instituţie ce are ca principal obiectiv crearea de oportunităţi de colaborare, pentru membrii săi, cu terţe persoane din ţară şi străinătate. Constituită conform OG nr. 26/2000, modificată şi completată prin OG 37/2003, Asociaţia a primit avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Culturii şi Cultelor. ADA a fost înregistrată prin hotărârea judecătorească 77A/J/2004, definitivă şi irevocabilă la 31.01.2005.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri este o organizaţie non - guvernamentală care încearcă să se impună pe piaţă prin calitatea serviciilor oferite şi prin relaţiile privilegiate cu partenerii săi, fiind sprijinită de o echipă de specialişti cu înaltă calificare şi cu multă experienţă.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri doreşte să dezvolte o reţea de parteneri de prestigiu atât în România, cât şi în străinătate, conlucrând cu organizaţii patronale, camere de comerţ, organizaţii profesionale şi cu organe ale administraţiei de stat.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri urmăreşte, prin strategia de bază, următoarele obiective:
• Promovarea producției și exporturilor de produse agro-alimentare procesate;
• Promovarea Politicii de finanțare reglementată si nereglementată în mediul rural românesc;
• Organizarea de evenimente strategice privind promovarea exportului de produse agroalimentare cu valoare adăugată ridicată;
• Participarea cu experți la târgurile și expozițiile internaționale de prestigiu;
• Sprijinirea si dezvoltarea de legături între producătorii locali și firme internaționale de prestigiu;
• Training, mediere, consiliere și introducerea bunelor practici în domeniul producției agricole în România;
• Transpunerea în practică a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, inovare din domeniul agriculturii;
• Conlucrarea cu organizaţii patronale, camere de comerţ, organizaţii profesionale şi cu organe ale administraţiei de stat în adoptarea de soluţii ce prezintă interes pentru organizaţiile furnizoare de servicii de instruire şi servicii suport, precum şi pentru beneficiarii acestor servicii;
• Organizarea de congrese, simpozioane, seminarii şi alte activităţi specifice domeniului;
• Editarea de publicaţii (reviste, broşuri şi studii) şi materiale informative specifice. ADA asigură serviciile de editare, marketing şi difuzare pentru publicaţiile AgroTerra şi InfoConsulting, precum şi pentru lucrările apărute sub egida Editurii Agro Terra, toate acestea fiind mărci înregistrate ale Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă;
• Crearea unei zone europene de cooperare în domeniul educaţiei şi instruirii, având drept scop:
a). dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;
b). îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;
c). promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea creşterii competitivităţii şi a spiritului antreprenorial. Un accent deosebit se pune pe cooperarea între instituţiile de formare profesională şi firme;
d). contribuţia la promovarea unui spaţiu cultural pentru toate popoarele europene, caracterizat atât prin diversitate culturală, cât şi printr-un patrimoniu cultural comun, având drept obiectiv sprijinirea proiectelor de cooperare în toate sectoarele artistice şi culturale (artă dramatică, arte vizuale şi plastice, literatură, patrimoniu, etc.), precum şi încurajarea creativităţii şi mobilităţii, accesul publicului la cultură, diseminarea artei şi a culturii, precum şi dialogul intercultural;
e). dezvoltarea şi creşterea competitivităţii afacerilor;
f). promovarea spiritului antreprenorial;
g). simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului administrativ şi legislativ în domeniul afacerilor;
h). îmbunătăţirea mediului financiar în beneficiul întreprinzătorilor, în special al IMM-urilor;
i). facilitarea accesului la serviciile de asistenţă, la programele şi reţelele Uniunii şi îmbunătăţirea coordonării acestor facilităţi.

Beneficiarii tuturor acestor acţiuni, întreprinse de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri sunt:
• întreprinderile mici şi mijlocii cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
• întreprinderile mari cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
• organisme guvernamentale şi neguvernamentale;
• alte categorii de beneficiari.