Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri urmăreşte, prin strategia de bază, următoarele obiective:
• Conlucrarea cu organizaţii patronale, camere de comerţ, organizaţii profesionale şi cu organe ale administraţiei de stat în adoptarea de soluţii ce prezintă interes pentru organizaţiile furnizoare de servicii de instruire şi servicii suport, precum şi pentru beneficiarii acestor servicii;
• Organizarea de congrese, simpozioane, seminarii şi alte activităţi specifice domeniului;
• Editarea de publicaţii (reviste, broşuri şi studii) şi materiale informative specifice. ADA asigură serviciile de editare, marketing şi difuzare pentru publicaţiile AgroTerra şi InfoConsulting, precum şi pentru lucrările apărute sub egida Editurii Agro Terra, toate acestea fiind mărci înregistrate ale Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă;
• Crearea unei zone europene de cooperare în domeniul educaţiei şi instruirii, având drept scop:
a). dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;
b). îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;
c). promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea creşterii competitivităţii şi a spiritului antreprenorial. Un accent deosebit se pune pe cooperarea între instituţiile de formare profesională şi firme;
d). contribuţia la promovarea unui spaţiu cultural pentru toate popoarele europene, caracterizat atât prin diversitate culturală, cât şi printr-un patrimoniu cultural comun, având drept obiectiv sprijinirea proiectelor de cooperare în toate sectoarele artistice şi culturale (artă dramatică, arte vizuale şi plastice, literatură, patrimoniu, etc.), precum şi încurajarea creativităţii şi mobilităţii, accesul publicului la cultură, diseminarea artei şi a culturii, precum şi dialogul intercultural;
e). dezvoltarea şi creşterea competitivităţii afacerilor;
f). promovarea spiritului antreprenorial;
g). simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului administrativ şi legislativ în domeniul afacerilor;
h). îmbunătăţirea mediului financiar în beneficiul întreprinzătorilor, în special al IMM-urilor;
i). facilitarea accesului la serviciile de asistenţă, la programele şi reţelele Uniunii şi îmbunătăţirea coordonării acestor facilităţi.

Beneficiarii tuturor acestor acţiuni, întreprinse de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri sunt:
• întreprinderile mici şi mijlocii cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
• întreprinderile mari cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
• organisme guvernamentale şi neguvernamentale;
• alte categorii de beneficiari.